Privacy- & Cookieverklaring

Wij nemen je privacy erg serieus

Privacy- & Cookieverklaring

Laatste update: februari 2022

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en/of diensten van de website;

c. Verwerkingsverantwoordelijke: 

d. Website: de website onder www.invato.nl; 

1. Algemeen

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt in het kader van de Website en overeengekomen diensten.

2. Persoonsgegevens

2.1. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de Website door gebruikers kan Verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken: 

 • Naam;

 • Functie

 • (E-mail)adres;

 • Telefoonnummer;

 • Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres;

 • Communicatievoorkeuren;

 • Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker.

2.2. Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Gebruiker:  

 • wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;

 • door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;

 • een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of

 • doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker van de diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies; of 

 • van derden, waarmee Verwerkingsverantwoordelijke een contractuele relatie mee heeft.


2.3. Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Echter, indien gebruiker zijn of haar persoonsgegevens verstrekt die van tijd tot tijd als verplicht zijn aangemerkt, is het mogelijk dat Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker niet kan voorzien van zijn diensten.

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van van Gebruiker op basis van wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ter uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. 

3.2. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en –beveiliging en delen met aan Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde partijen. 

4. Toestemming 

In sommige gevallen vraagt Verwerkingsverantwoordelijke om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan zestien jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder/voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verwerkingsverantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen verstrekken, tenzij:

5.1.1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die er onder andere op ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  

5.1.2. Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of 

5.1.3. Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten. 

5.2. Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, neemt Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar derde partijen gevestigd in die landen.

6. Cookies

6.1. Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van 'cookies' op de Website. Met deze cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen. 

6.2. Op verzoek kan meer informatie opgevraagd worden over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt. 

7. Rechten van gebruikers

7.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 

7.2. Gebruiker kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

7.3. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

7.4. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op [email protected]

7.5. Gebruikers zijn te allen tijde gerechtigd om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijn

8.1. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 36 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

9.1. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2022.

10. Verwerkers van Data

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen we aan te geven welke derde partijen door ons als Verwerkingsverantwoordelijke worden ingeschakeld. In elk geval maken wij gebruik van Google Analytics (Google, LLC) om gegevens met betrekking tot uw website bezoek te verzamelen. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.google.com/privacy.  Klanten van ons kunnen ten alle tijde de meest recente lijst van verwerkers van ons ontvangen door naar [email protected] te mailen.

Terug naar boven