Algemene voorwaarden - Invato

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Invato B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Invato B.V. ("Invato"). Het adres van Invato is Vroonhoeve 6, 7981EA Diever, met het KvK-nummer 73505021. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via [email protected], +31 84 864 00 33 of per post: Invato B.V., Vroonhoeve 6, 7981EA Diever. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit realisatie websites & webapplicaties, domeinregistraties, hosting, online marketing, fotografie en tekschrijven.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Invato en u (de "Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.invato.nl.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Invato gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Invato gegevens verstrekt, mag Invato ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

 1. Invato mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Invato genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Invato en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Invato zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Invato. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: – 15% over de eerste € 2.500; – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; – 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van Invato op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert; c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 - Contractsduur

 1. Invato en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen: – Invato kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is drie maanden. Invato zegt op per aangetekende brief. – Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van drie maanden. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging. – Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 - Derden

Invato mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

 1. Invato zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Invato mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Invato de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Invato verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Invato om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Invato de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Invato is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Invato is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Invato kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Invato zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Invato mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

 1. Invato mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Invato mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Invato dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

 1. Als Invato de opdracht tussentijds opzegt, zal Invato zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Invato extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Invato mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen: a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn; b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Invato hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Invato kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Invato zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Invato het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Invato levert, blijft eigendom van Invato totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Invato veilig te stellen.
 3. Als Invato zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Invato om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Invato deze terug kan nemen.

Artikel 15 - Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Invato mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Invato mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Invato de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Invato die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Invato is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Invato.
 2. Invato is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Invato is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00.
 4. De aansprakelijkheid van Invato is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Invato.

Artikel 18 - Privacy Statement

Invato beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 19 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Invato is één jaar. Artikel 20 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Invato voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Invato toerekenbaar is.
 2. Als derden Invato aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Invato zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Invato, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Invato alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Invato zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Invato optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Invato niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 - Bevoegde rechter

Rechtbank Noord-Nederland.

Diensten

Wat moet het web voor u doen?
Is het tijd voor een (nieuwe) website, of wilt u een specifieke webapplicatie laten ontwikkelen? Wij denken graag met u mee. Vertel ons over uw ambities en wensen. Dan neemt één van onze specialisten zo snel mogelijk contact met u op.

Contact